Cenník markíz dostupný telefonicky, alebo e-mailom 7 dní v týždni.

Podmienky a záruky

Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je priamo uvedená v záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, alebo ošetrením, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou.

Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

Pri uplatnený záruky je potrebné oprávnenej osobe, ktorá reklamáciu rieši predložiť riadne vyplnený záručný list.

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Reklamačné podmienky

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie , alebo je tovar neúplný.

Skutočnosti týkajúce sa poškodenia dodávky, ktoré zákazník zistí bezodkladne nahlási na:

Markízy,s.r.o.
Okružná 108, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: T-com: 047/5011323,
Fax: 047/5011323,
T-mobil: 0903 531294,
Orange: 0907 885014
E-mail: markizy@markizy.sk

Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne alebo poštou:

  • Markízy,s.r.o. Okružná 108, 979 01 Rimavská Sobota, faxom na čísle 047/5011323,
  • E-mailom: markizy@markizy.sk

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

  • bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
  • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
  • výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený výjazd k reklamácií

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.januára 2006.